Hyresvillkor

HYRESVILLKOR

ALLMÄNNA UTHYRNINGSVILLKOR WESTMANS UTHYRNINGSSERVICE AB
GÄLLER FRÅN 2020-01-15

1 ALLMÄNT

1.1 Definitioner
Med Uthyraren avses Westmans Uthyrningsservice AB.
Med Hyrestagaren avses beställaren av hyrgodset.
Med Force Majeure avses bl.a. brand, storm, oväder, hagel, vatten, inbrott, stöld, vandalisering, explosion, utströmmande/läckage av farliga ämnen och/eller gas eller en annan fara i samband med liknande försummelser genom Hyrestagare eller tredje man som t.ex. leverantörer eller transportörer, sjukdom hos nyckelpersonal hos Uthyraren som inte utan vidare kan ersättas, belägring, blockad eller åtgärder från myndighet och terrorism.

1.2 Avtal/order
För alla affärer gäller uteslutande Uthyrarens hyres- och leveransvillkor. Hyresavtalets innehåll och omfattning motsvarar Uthyrarens skriftliga orderbekräftelse med information om beställningen samt hyres- och leveransvillkor. Ändringar i det bindande hyresavtalet äger endast giltighet efter att skriftligen ha bekräftats av Uthyraren.

hyresvilkor

1.3 Priser
Priset per artikel baseras på gällande prislista och gäller för tre dagar: leveransdag, användningsdag, returdag (grundpris), alternativt leverans/hämtning torsdag-fredag och retur måndag. Priset för användningsdag två utgör 25 procent av grundpriset, därefter 15 procent för varje ytterligare användningsdag.

1.4 Hyresperiod
Hyrgodset ställs enbart till Hyrestagarens förfogande under den avtalade hyresperioden. En förlängning av hyresperioden kräver Uthyrarens skriftliga medgivande. Uthyraren har vid förlängning rätt att fakturera ytterligare hyrespris i enlighet med den ovan beskrivna prismetoden (se punkt 1.3 Priser). Kan inte Hyrestagaren återlämna hyresgodset vid avtalad tidpunkt måste det informeras Uthyraren senast dagen innan det att hyresperioden löper ut. Hyra debiteras i så fall löpande till dess att hyrgodset är returnerat enligt den ovan beskrivna prismetoden (se punkt 1.3 Priser) samt eventuella extrakostnader upp till återanskaffningsvärdet.

1.5 Ansvar
Hyrestagaren ansvarar för alla skador på och förluster av hyrgodset samt emballage under hyrestiden. Detta gäller även för skador orsakade av tredje man eller vid Force majeure. Är skadorna sådana att de kan åtgärdas och kostnaden för reparationen inte överstiger kostnaden för återanskaffningsvärdet, skall Hyrestagaren ersätta Uthyraren för reparationskostnaden. I annat fall kommer Hyrestagaren att faktureras återanskaffningsvärdet.

Hyrestagaren skall hålla Uthyraren skadeslös i den utsträckning Uthyraren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som uppkommer på grund av hyresgodset under hyrestiden och som inte beror på Uthyraren.

Uthyraren ansvarar för skador som orsakats av Uthyraren genom vårdslöshet eller med uppsåt. Uthyrarens ansvar begränsas maximalt till ordervärdet.

1.6 Riskens övergång
Hyrgodset är inte försäkrat. Ansvaret för hyrgodset övergår till Hyrestagaren vid avhämtning (när Hyrestagaren själv hämtar godset) alternativt överlämnandet av hyresgodset (när godset levereras till Hyrestagaren). Uthyraren rekommenderar Hyrestagaren att försäkra hyrgodset under hyresperioden (inklusive uppbyggnads- och rivningsperioden).

1.7 – Tillgänglighet
Om Uthyraren överlämnar eller hämtar hyrgodset för sent eller om andra avtalsenliga åtaganden inte utförs i tid kan Uthyraren inte hållas ansvarig när detta är resultatet av Force majeure. Hyrestagaren har endast möjlighet att säga upp hyresavtalet när Uthyrarens förpliktelser är att betraktas som varaktigt omöjligt på grund av försenad överlämning/leverans av hyrgodset. Hyrestagaren är emellertid skyldig att skriftligen underrätta Uthyraren – med hänsyn tagen till alla omständigheter – och först ge denne en frist att åtgärda förseningen. Om Uthyraren även efter denna frist inte varit i stånd att uppfylla sina förpliktelser kan Hyrestagaren säga upp avtalet.

Om Hyrestagaren upptäcker ett fel eller en brist på/hos hyrgodset vid överlämnandet som leder till att hyrgodset inte kan användas, har Hyrestagaren rätt till ett likvärt alternativ.
Hyrgodset får – av Hyrestagaren – endast användas i enlighet med de avtalade bestämmelserna och till det avtalade projektet. Hyrgodset får alltså inte, utan Uthyrarens skriftliga medgivande, överlåtas till t.ex. tredje man. Har uthyraren gett skriftligt tillstånd att överlåta hyrgodset till tredje man har trots det Hyrestagaren fortfarande fullständigt ansvar i enlighet med dessa villkor.

1.8 Hyrestagarens informationsskyldighet
Hyrestagaren är skyldig att omedelbart informera Uthyraren om:
– Hyrgodset inte är komplett vid leverans (senast två (2) timmar efter överlämnandet av godset).
– Hyrgodset är skadat (senast två (2) timmar efter överlämnandet av godset).
– Hyrgodset har blivit stulet eller på annat sätt kommit bort.

1.9 Annullering
– Annullering av order med ett värde överstigande 100 000:-/exkl. moms debiteras till fullo oavsett bokningsdatum (material debiteras, dock ej tjänster såsom transporter, möbleringar mm).

– Order med ett värde av 10 000:- till 100 000:-/exkl. moms kan annulleras fram till 30 dagar innan leveransdag (material debiteras, dock ej tjänster såsom transporter, möbleringar mm).

– Order med ett värde understigande 10 000:-/exkl. moms kan annulleras fram till 7 dagar innan leverans (material debiteras, dock ej tjänster såsom transporter, möbleringar mm).

Justeringar kan ske efter särskild överenskommelse, dock senast 3 dagar innan leveransdag.

1.10 Upphovsrätt
Uthyraren förbehåller sig rätten att på orter/lokaliteter där Uthyrarens hyrgods befinner sig fotografera eller filma hyrgodset för marknadsföringsändamål.

2 HYRGODSET

2.1 Hyrestagarens förpliktelser
Hämtning, lämning och retur.
När Hyrestagaren själv hämtar hyrgodset är denne skyldig att kontrollera att hyrgodset är fullständigt och dugligt. Därutöver är Hyrestagaren skyldig att säkerställa en transport i enlighet med gällande regler. Hyrgodset måste transporteras i ett slutet utrymme. Om inte annat uttryckligen avtalats sker hämtning och lämning av hyrgodset av Hyrestagaren.

Vid överenskommelse kan transport mot betalning ombesörjas av Uthyraren. Transporten kommer att organiseras så att Hyrestagaren får tillgång till hyrgodset innan tillställningen. Uthyraren kan inte hållas ansvarig för försenad leverans på grund av Force majeure. Allt gods levereras på vagnar och ska kunna rullas. 15 minuters lossnings- och lastningstid ingår. Behöver hyrgodset bäras eller fraktas inom fastigheten tillkommer löpande debitering.

Hyrgodset ska förvaras väderskyddat. Vid leverans måste Hyrestagaren direkt kontrollera hyrgodset. Eventuella försummelser måste rapporteras inom två (2) timmar efter överlämnandet.

På den avtalade hämtdagen ska hyrgodset stå rent och staplat, vara samlat på en och samma plats samt vara lättåtkomligt för chauffören. Vid hämtning blir hyrgodset, så vida möjligt, direkt kontrollerat och räknat (vagnar, emballage, möbler). När hyrgodset består av porslin, bestick, servetter och/eller annat mindre material kan hyrgodset inte kontrolleras och räknas direkt vid lastning. Hyrestagaren accepterar att den slutgiltiga kontrollen och räkningen görs först i Uthyrarens lokaler. Uthyraren garanterat att inget svinn eller skador uppstår mellan upphämtning och den slutgiltiga kontrollen.

I de fall Hyrestagaren själv returnerar hyrgodset, ska ankomst anmälas till Uthyraren innan hyrgodset packas upp. Eventuellt försvunnet eller trasigt hyrgods som inte är inräknat av Uthyraren vid ankomst ersätts av Hyrestagaren.

2.2 Rengöring
Hyrestagaren måste hantera hyrgodset med omsorg. Porslin, bestick, glas och köksutrustning etc. rengörs efter återtransport av Uthyraren. Hyrgodset måste återlämnas på ett sådant sätt (sorterat och utan mat- och/eller fettrester) att hyrgodset direkt kan rengöras maskinellt. Är hyrgodset extremt smutsigt har Uthyraren rätt att fakturera Hyrestagaren extrakostnader för rengöring. Textilier (t.ex. dukar och servetter) måste efter användandet återlämnas till Uthyraren torra.


3 VÄRME-, KLIMAT-, STRÖM- OCH TOALETTENHETER

3.1 Energi
Det offererade priset inkluderar varken kostnader för energi- och bränsleförbrukning eller anslutningskostnader (t.ex. till elnätet), såvitt inte annat anges. Vid leverans av bränsle kommer vårt dagspris att faktureras. Detta kan avvika från det offererade priset för bränslekostnader.

3.2 Hyrestagarens skyldigheter
Hyrestagaren ansvarar för att de för installationen nödvändiga anslutningarna/inrättningar finns på plats i tid. Därvid är Hyrestagaren skyldig att strikt följa Uthyrarens anvisningar. Dessutom måste Hyrestagaren säkerställa att den ort/plats där hyrgodset ska installeras på uppfyller ansvarig myndighets krav på dylik ort/plats för detta ändamål och att den alltid är fri och utan hinder tillgänglig och att hyrgodset på intet sätt hindras i sin funktionalitet – allt i enlighet med Uthyrarens bedömning. Därutöver måste Hyrestagaren – om nödvändigt – införskaffa tillstånd från ansvarig myndighet som godkänner användandet av hyrgodset.

Hyrestagaren är skyldig att säkerställa en adekvat bevakning av hyrgodset. Hyrestagaren måste, om Uthyraren kräver, försäkra hyrgodset mot de från Uthyraren kommunicerade riskerna. Detta gäller för hela uthyrningsperioden. Hyresgodset får endast skötas av Uthyraren eller av personal som utsetts av Uthyraren.

Hyrestagaren är skyldig att informera Uthyraren direkt om driftsstörningar. Reparation får uteslutande genomföras av Uthyraren. Inskränkt användning på grund av driftsstörning eller reparation påverkar inte Hyrestagarens skyldighet att betala hyrespriset.

4 TÄLT

4.1 Hyrestagarens skyldigheter
Hyrestagaren bestämmer vart (på vilken ort/plats) som tältet ska placeras och byggas på. Hyrestagaren undersöker om och tar ansvar för att hyresobjektet kan byggas säkert och utan risk för skador och/eller inskränkningar på andras rättigheter eller egendom. Hyrestagaren informerar Uthyraren om eventuell existens av elledningar, kablar, rör och andra installationer i marken. Hyrestagaren ansvarar för att marken/ platsen dit hyresobjektet ska levereras och byggas är fritt, rensat, enkelt farbar. Åtgärder för att säkerställa detta genomförs och betalas av Hyrestagaren. Skador på mark och/eller byggnader, elledningar, rör eller andra installationer i marken på grund av byggnationen av hyresobjektet är Hyrestagarens ansvar.

Vid snöfall måste Hyrestagaren säkerställa att hyresobjektets tak förblir snöfritt. Skador orsakade av snölast är Hyrestagarens ansvar.

Vid storm och/eller oväder ansvarar Hyrestagaren för att samtliga väggar, dörrar och tag på hyresobjektet förblir stängda. Finns risk att skador uppstår på hyresobjektet är det Hyrestagarens ansvar att göra allt för att förhindra eller minska skadorna på hyresobjektet. Hyrestagaren är skyldig att löpande informera Uthyraren över händelseförloppet. Utan Uthyrarens skriftliga medgivande får Hyrestagaren inte genomföra några som helst förändringar (utom i fall som framgår i stycket ovan) på hyrgodset.

Hyrestagaren får endast nyttja hyresobjektet i enlighet med de avtalade riktlinjerna.

Hyrestagaren får inte genomföra några som helst förändringar varken på eller i hyresobjektet. Att klistra upp saker på eller bemåla eller på annat sätt bearbeta hyresobjektet är inte tillåtet.

Behövs tillstånd från tredje man för att få installera hyresobjektet, ansvar Hyrestagaren för att ett sådant tillstånd erhålls i tid.


5 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg till hyres- och leveransvillkoren måste ske skriftligen.

6 TVIST

I detta avtal tillämpas svensk lagstiftning. Tvist angående giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal samt alla rättsförhållanden som har sin grund däri, skall slutligt avgöras vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.